Regulamin serwisu

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21, z późn. zm.),  REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958407, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, określa niniejszym regulaminem zasady dostarczania i korzystania z usług świadczonych przez  REFLEX na rzecz Klientów drogą elektroniczną, oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej. 

§1 DEFINICJE 
 1. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 

a.  REFLEX, Usługodawca – REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958407, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
b. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą lub dniem wolnym od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 t.j. z dnia 2015.01.19, z późn. zm.); 
c. Formularz – aplikacja znajdująca się na Stronie internetowej, umożliwiająca osobie odwiedzającej zamówienie Usługi Konto Klienta lub Usługi Newsletter; 
d. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19, z późn. zm.) osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
e. Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy o świadczenie co najmniej jednej z Usług określonych Regulaminem, zawartej z  REFLEX;
 f. Klient zarejestrowany – Klient posiadający aktywne Konto Klienta; 
g. Klient niezarejestrowany – Klient nieposiadający aktywnego Konta Klienta; 
h. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta stanowiące wyodrębnioną część Portalu; 
i. Koszyk – aplikacja znajdująca się na Stronie internetowej, za pomocą której Klient zarejestrowany może dokonać zamówienia odpłatnych Usług oferowanych przez  REFLEX oraz rozpocząć procedurę rozliczenia; 
j. Newsletter – list elektroniczny przysyłany Klientowi przez Usługodawcę, zawierający informacje handlowe przeznaczone do promowania towarów, usług lub wizerunku REFLEX ;
k. PayU, Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 zł, w całości opłaconym; 
l. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej; 
m. Portal – system teleinformatyczny znajdujący się na Stronie Internetowej, umożliwiający utworzenie oraz dostęp do Konta Klienta, a także zamawianie i korzystanie z Funkcjonalności; 
n. Regulamin – niniejszy regulamin stworzony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
o. Rejestracja – zespół czynności podejmowanych na Stronie Internetowej, zmierzających do utworzenia Konta Klienta; 
p. Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem URL https://www.reflex.com.pl/; 
q. Treści – opracowane przez Usługodawcę, jedno- i dwudniowe prognozy przyszłych zmian cen hurtowych paliw w PKN Orlen i Grupie Lotos, w tym ich aktualizacje; 
r. Usługa e-Prognozy – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowana do Klientów zarejestrowanych, niebędących Konsumentami, polegająca na udzieleniu Klientowi odpłatnego, ograniczonego w czasie dostępu do Treści opracowywanych przez Usługodawcę; 
s. Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowana do Klientów zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu; 
t. Usługa Konto Klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowana do Klientów niebędących Konsumentami, polegająca na udzieleniu dostępu do Konta Klienta oraz możliwości zamówienia i korzystania z Funkcjonalności świadczonych za jego pośrednictwem; 
u. Usługi, Funkcjonalności – ogół usług dostępnych dla Klientów za pośrednictwem Portalu; 
v. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21, z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a. sposób zawarcia, okres obowiązywania i tryb rozwiązania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną, oferowanych Klientom przez REFLEX za pośrednictwem Strony internetowej, 
b. zasady i warunki korzystania z Usług, c. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia Usług przez  REFLEX, d. postanowienia regulujące obowiązywanie i sposób dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 

2. Porozumiewanie się z Usługodawcą może nastąpić w następujący sposób: 

a. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji:  REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, 
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: serwisy@reflex.com.pl. 3. Przed zamówieniem którejkolwiek z Usług, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożyć oświadczenie zgodnie z którym w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§3 KONTO KLIENTA 

1. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest dobrowolne. Brak posiadania Konta Klienta uniemożliwia jednak dostęp do Funkcjonalności świadczonych za jego pośrednictwem. 
2. Dla utworzenia Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja, która następuje poprzez łączne dokonanie następujących czynności: 
a. wypełnienie Formularza, znajdującego się na Stronie Internetowej w zakładce Strefa Klienta, poprzez łączne podanie następujących danych: pełnej nazwy firmy Klienta, adresu jego siedziby, numeru NIP, adresu e-mail oraz numeru telefonu, 
b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień, 
c. dokonanie wyboru zakresu interesujących Klienta informacji, 
d. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. 
3. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie poprzedzającym,  REFLEX prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta wraz z informacją o automatycznie wygenerowanym loginie i haśle. Klient ma prawo do zmiany otrzymanego hasła. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków. Częstotliwość zmiany hasła zależy wyłącznie od Usługobiorcy. Hasło nie może być udostępniane osobom trzecim i powinno być chronione. 
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje przez przyjęcie złożonej oferty przez Usługobiorcę. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany wcześniej w Formularzu. Z tą też chwilą Konto Klienta staje się aktywne, a Klient staje się Klientem zarejestrowanym. 
5. W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 14 dni od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca ma możliwość usunięcia wszelkich danych wynikających z uzupełnionego uprzednio Formularza. 
6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta nie dochodzi również w przypadku wskazania w Formularzu nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, uniemożliwiającego Usługodawcy przesłanie linku aktywacyjnego oraz loginu i hasła. 
7. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. 
8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie. 
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Konta Klienta, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw.  
§4 e-PROGNOZY 

1. Do zamówienia i korzystania z Usługi e-Prognozy konieczne jest posiadanie aktywnego Konta Klienta. 
2. Zamówienia Usługi e-Prognozy można dokonać w każdym Dniu roboczym, od godziny 7.00 do 18.00. 
3. Dla zamówienia Usługi e-Prognozy wymagane jest dokonanie następujących czynności: 
a. zalogowanie się do swojego Konta Klienta poprzez wpisanie loginu i hasła oraz kliknięcie w zakładkę „Zaloguj”, 
b. dokonanie wyboru Usługi e-Prognozy w zakładce Strefa Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”, 
c. przejście do Koszyka oraz potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co stanowi jednocześnie złożenie przez Klienta zarejestrowanego oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy. 
4. Świadczenie Usługi e-Prognozy przez  REFLEX jest odpłatne. 
5. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej  REFLEX wyrażone są w walucie polskiej (w złotych) i zawierają podatek od towarów i usług VAT. 
6. Ceną wiążąca jest cena określona w Koszyku podczas składania przez Klienta zarejestrowanego oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy. 
7. Opłacenie zamówienia nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem PayU. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się w Koszyku, Klient zarejestrowany zostanie przekierowany na stronę Operatora płatności, umożliwiającą dokonanie rozliczenia. 
8. Bezpośrednio po dokonaniu czynności określonych w ustępach poprzedzających, tj. po złożeniu oferty zawarcia umowy oraz realizacji płatności za pośrednictwem PayU, Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość potwierdzającą przyjęcie oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy. Z tą chwilą pomiędzy  REFLEX a Klientem zarejestrowanym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, na warunkach określonych w złożonej ofercie. 
9. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi e-Prognozy na zasadach określonych w Regulaminie. 
10. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy,  REFLEX będzie udostępniał Klientowi zarejestrowanemu, będącego stroną tej umowy, zamówione Treści oraz dokonywał ich aktualizacji, co następować będzie za pośrednictwem Konta Klienta i wiadomości SMS wysyłanych na numer telefonu wskazany w Formularzu. 
11. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, Klient zarejestrowany otrzymuje dostęp do Treści wynikających z najnowszej, opracowanej przez  REFLEX, prognozy. 
12. Treści aktualizowane są wyłącznie w Dni robocze, według następującego cyklu dobowego: 
a. I aktualizacja o godzinie 7.30, 
b. II aktualizacja o godzinie 12.00, c. III aktualizacja o godzinie 15.00, 
d. IV aktualizacja o godzinie 17.30. 13. Dokładna liczba aktualizacji zamówionych Treści, zależy od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy. 
14. Zawartość Treści przesyłanych w ramach umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy objęta jest ochroną prawną na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13, z późn. zm.). 
15. Treści udostępniane w ramach Usługi e-Prognozy mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny Klienta zarejestrowanego będącego stroną umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, w celu zapoznania się z ich zawartością. Treści nie mogą być wykorzystywane w innym przeznaczeniu, w szczególności nie mogą być w całości lub w części: a. dalej dystrybuowane na rzecz osób trzecich, b. przechowywane w bazach danych Klienta zarejestrowanego po zakończeniu obowiązywania umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, c. udostępniane lub używane na potrzeby innej publikacji. 
16. Klient zarejestrowany będący stroną umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, zobowiązuje się do takiego zabezpieczenia udostępnianych Treści, aby nie doszło do naruszenia postanowień ustępu poprzedzającego. 
17.  REFLEX, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności udostępnianych Treści. Treści stanowią opinie ich autorów w chwili publikacji i nie mają charakteru materiałów informacyjnych i doradczych. Dane, na podstawie których opinie zostają wyrażone, podlegają zmianom i mogą w znaczny sposób różnić się od założeń poczynionych przez  REFLEX. 
18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta zarejestrowanego będącego stroną umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, ani osób trzecich, za szkody wynikłe z nieścisłości lub opuszczeń zawartych w udostępnianych Treściach, jak również odpowiedzialności za niezgodność przewidywań opracowanych w ramach prenumerowanych Treści ze zdarzeniami, których przewidywania takie dotyczyły. 
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia Usługi e-Prognozy, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw. 
20. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy, ograniczona jest do wysokości ceny za jej świadczenie, co wyklucza dochodzenie dalszych roszczeń z tego tytułu. 


§5 NEWSLETTER 

1. Do zamówienia i korzystania z Usługi Newsletter nie jest wymagane posiadanie aktywnego Konta Klienta. 
2. Dla zamówienia Usługi Newsletter niezbędne jest dokonanie następujących czynności: 
a. wypełnienie Formularza znajdującego się na dole strony głównej, poprzez wskazanie przez adresu e-mail Klienta,; b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień, c. kliknięcie przycisku „Zapisz się”. 
3. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie poprzedzającym,  REFLEX prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter. 
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje przez przyjęcie złożonej oferty. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany wcześniej w Formularzu. 
5. W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 14 dni od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi Newsletter nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca ma możliwość usunięcia wszelkich danych wynikających z uzupełnionego uprzednio Formularza. 
6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter nie dochodzi również w przypadku wskazania w Formularzu nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, uniemożliwiającego Usługodawcy przesłanie linku aktywacyjnego. 
7. Zamówienie i korzystanie z Usługi Newsletter przez BM REFLEX jest bezpłatne. 
8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie. 
9. Newsletter przesyłany będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. Opcjonalnie Usługobiorca może udostępnić również numeru telefonu komórkowego. W takim wypadku Newsletter przesyłany będzie przez BM REFLEX zarówno na adres poczty elektronicznej, jak i na numer telefoniczny udostępniony przez Klienta. 
10. Zawartość Newslettera objęta jest ochroną prawną na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13, z późn. zm.). 
11. Usługobiorcy są uprawnieni do korzystania zawartości Newslettera wyłącznie w celu zapoznania się z jego treścią. 12. Newsletter przesyłany będzie z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę. 
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw. 

§6 OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Umowa o świadczenie Usługi e-Prognozy zawierana jest na czas oznaczony, do godziny 00:30 pierwszego dnia rozpoczynającego się po dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi e-Prognozy. 
2. Umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony. 
3. Z zastrzeżeniem §6 ust. 4 Regulaminu, Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konto Klienta lub Usługi e-Prognozy, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umów może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Klienta sposobów: 
a. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, co nastąpić powinno za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres e-mail  REFLEX – serwisy@reflex.com.pl, 
 b. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy, na adres  REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. 
4. W przypadku rozwiązania przez Usługobiorcę umowy o Usługę e-Prognozy przed upływem terminu jej obowiązywania, kwota uiszczona uprzednio przez Klienta tytułem ceny za świadczenie tejże Usługi nie podlega zwrotowi w całości lub w części. Podobnie w przypadku rozwiązania przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta, w trakcie obowiązywania umowy o Usługę e-Prognozy. 
5. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Newsletter, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umów może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Klienta sposobów: 
a. drogą elektroniczną – poprzez kliknięcie na przycisk „Zrezygnuj z Newslettera”, znajdujący się w końcowej części listu elektronicznego wysyłanego przez Usługodawcę; 
b. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, co nastąpić powinno za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres e-mail  REFLEX – serwisy@reflex.com.pl, 
c. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy, na adres  REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. 
6. Usługodawca może w każdym czasie, z ważnych przyczyn, rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Konto Klienta, Usługi e-Prognozy oraz Usługi Newsletter, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Przez ważny przyczyny rozumie się w szczególności zmiany techniczne w funkcjonowaniu Strony internetowej, Portalu, Konta Klienta czy Usług, zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy, a także zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Oświadczenie  REFLEX o rozwiązaniu umowy zostanie przekazane Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail Usługobiorcy wskazany uprzednio w Formularzu. Termin wypowiedzenia liczony będzie od dnia zawiadomienia Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę. 

§7 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Do korzystania z Usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 
2. Do korzystania z Usługi e-Prognozy konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, a także posiadanie krajowego numeru telefonu komórkowego wraz z dostępem do sieci komórkowej. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz urządzenia końcowego, pozwalającego na odbieranie wiadomości SMS. 

§8 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca zobowiązany jest do przekazania informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Funkcjonalności oferowanych przez  REFLEX. 
 2. Usługodawca dokłada starań, aby Usługi były świadczone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Korzystanie z sieci Internet, w tym z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się jednak z potencjalnymi zagrożeniami występującymi przy używaniu tej sieci. 
3. Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z Internetu może polegać między innymi na możliwości otrzymania spamu – niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną; wprowadzenia oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, które w sposób niezauważony przez użytkownika mogą zarazić pliki w sposób samopowielający; wprowadzenia robaków internetowych (worm), które stanowią szkodliwe oprogramowanie zdolne do samopowielania; instalacji oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet; narażenia na cracking lub phishing (łowienie haseł); wprowadzenia oprogramowania mogącego wyrządzać szkody do urządzenia końcowego, z którego korzysta Usługobiorca; narażenia na działanie innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, niewchodzącego w skład powyższych punktów, a występującego pod nazwami wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp. 
4. Dla Państwa bezpieczeństwa,  REFLEX zaleca używanie aktualnego oprogramowania przeciwdziałającemu zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym w postaci programów antywirusowych oraz aplikacji chroniących urządzenia końcowe przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. 

 §9 REKLAMACJ

 1. Usługodawca będzie dokładał starań mających na celu zapewnienie poprawnego działania świadczonych przez siebie Usług. 
2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez  REFLEX można zgłaszać: a. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź; lub b. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: serwisy@reflex.com.pl. 
3. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacji poniższych informacji: 
a. imienia i nazwiska lub pełnej nazwy firmy Klienta, 
b. adresu zamieszkania, adresu siedziby lub adresu do korespondencji Klienta, 
c. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego wskazanych w Formularzu, 
d. określenie Usługi, której dotyczy reklamacja, 
e. przyczynę reklamacji,
 f. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. 
5. Jeśli Usługobiorca nie zastrzeże inaczej, Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu w jakim zgłoszono reklamację. 

 §10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest  REFLEX. 
2. Więcej informacji odnośnie ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności.  

§11 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2019 roku i z tą też chwilą wywołuje skutki prawne. 
2. Regulamin znajduje zastosowanie do umów o świadczenie Usług, które zostały zawarte po rozpoczęciu jego obowiązywania. 
 3.  REFLEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się zmiany techniczne w funkcjonowaniu Strony internetowej, Portalu, Konta Klienta czy Usług, zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy, a także zmiany mające na celu dostosowanie Regulaminu do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czy wymogów wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych. 
4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zostanie powiadomiony przez informację przesłaną na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. 
5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w terminie wskazanym przez  REFLEX, nie krótszym niż 7 dni od powiadomienia o ich treści w sposób opisany powyżej. 
6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić  REFLEX o wypowiedzeniu zawartej przez siebie umowy.  

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie godziny wskazywane w niniejszym Regulaminie podawane są w czasie polskim. 
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
4. Z wyłączeniem umów zawieranych z Konsumentem, wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu polskiego, miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
5. Regulamin jest publikowany na Stronie internetowej, w polskiej wersji językowej, w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.