Drogi Użytkowniku!

Strefa Klienta dostępna jest jedynie dla naszych Klientów, aby zostać jednym z nich lub uzyskać darmowy dostęp testowy zarejestruj się w serwisie

Logowanie

Rejestracja w serwisie

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958407, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania danych możesz zwrócić się w drodze elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@reflex.com.pl
Dane przetwarzane będą:
1. w celach świadczenia Usługi Konto Klienta, a w razie zamówienia również innych Usług określonych w Regulaminie - w celu świadczenia takich Usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),
2. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3. w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celach marketingowych oraz obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, hostingowe, księgowe, rozliczeniowe oraz prawne, a także podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa.
Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu:
1. w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:
- obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – do czasu wygaśnięcia tych roszczeń, a także przez dalszy okres wynoszący 1 rok, tj. do czasu wygaśnięcia prawdopodobieństwa zgłoszenia takich roszczeń,
- marketingu produktów i usług REFLEX – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu,
2. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych i ich przeniesienia. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego – w każdym wypadku, a wobec pozostałych przypadków przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi świadczenie Usług.
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane.
zobacz więcej

Jak do nas dojechać?