pl

Aktualności prawne 

/BM REFLEX, 27-02-2020/ Od marca opłata paliwowa w górę! 
Zgodnie z mieniające obwieszczeniem w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 od 1 marca 2020 r. wzrosną stawki opłaty paliwowej na paliwa.  (Dz. U. 2020 poz 211)

 "Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-szu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) ogłasza się, co następuje: W obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: 
 1) w pkt 1 wyrazy „138,49 zł ” zastępuje się wyrazami „155,49 zł”; 
 2) w pkt 2 wyrazy „306,34 zł” zastępuje się wyrazami „323,34 zł”; 
 3) w pkt 3 wyrazy „170,55 zł” zastępuje się wyrazami „187,55 zł”. 

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278)." 
 inf. własna 


/BM REFLEX, 5-02-2020/ Wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych ustalona na lata 2021-2024

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z art. 9 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527), wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2021-2024 wynosi: 
 8,7 proc. - na rok 2021 
8,8 proc. - na rok 2022 
8,9 proc. - na rok 2023 
9,1 proc. - na rok 2024.


/BM REFLEX, 3-12-2019/  Stawki akcyzy na rok 2020

 W Monitorze Polskim z z 19 listopada 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (Monitor Polski rok 2019 poz. 1107). Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


/BM REFLEX, 27-11-2019/ Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych   

Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

/BM REFLEX, 18-11-2019/  Ogłoszono stawki opłaty paliwowej na 2020 rok .

W przyszłym roku będą obowiązywały wyższe stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz - wynika z obwieszczenia ministra infrastruktury, opublikowanego w Monitorze Polskim. 

Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 zł z 133,21 zł obowiązujących w tym roku. Opłata za 1000 l olejów napędowych i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wzrośnie do 306,34 zł z 297,61 zł obowiązujących w tym roku, a opłata za 1000 kg gazów wzrośnie do 170,55 zł z 164,61 zł.