pl

Aktualności prawne w branży paliwowej / na rynku paliw ciekłych/BM REFLEX, 9.09.2020/ Aktualizacja pakietów informacyjnych dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji Paliwa ciekłe opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących oraz zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, magazynowaniem, przeładunkiem, obrotem oraz z przywozem paliw ciekłych. W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmian koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania, a także nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.


/BM REFLEX, 27-04-2020/ Rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. dla paliw ciekłych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w zakresie prężności par, destylacji oraz indeksu lotności, dopuszcza się stosowanie wymagań jakościowych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia dla okresu przejściowego.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.
/BM REFLEX, 1-04-2020/ Sent opałowy od 1 września!
W dniu 31 marca 2020 r. Sejm RP przyjął tzw. tarczę antykryzysową, w skład której wchodzi m.in. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 W art. 60 tej ustawy przewidziano przedłużenie możliwości stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie akcyzy oraz tzw. ustawy SENT w odniesieniu do paliw opałowych do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 Oznacza to przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania przepisów dot. tzw. SENT OPAŁOWEGO – zmiana art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1556). Tym samym obligatoryjnie nowe zasady SENT i akcyzy wobec paliw opałowych miałyby być stosowane od 1 września 2020 r. r. (a nie jak dotychczas zapowiadano do 1 kwietnia 2020 r.).


/BM REFLEX, 27-02-2020/ Od marca opłata paliwowa w górę! 
Zgodnie z mieniające obwieszczeniem w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 od 1 marca 2020 r. wzrosną stawki opłaty paliwowej na paliwa.  (Dz. U. 2020 poz 211)

 "Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-szu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) ogłasza się, co następuje: W obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: 
 1) w pkt 1 wyrazy „138,49 zł ” zastępuje się wyrazami „155,49 zł”; 
 2) w pkt 2 wyrazy „306,34 zł” zastępuje się wyrazami „323,34 zł”; 
 3) w pkt 3 wyrazy „170,55 zł” zastępuje się wyrazami „187,55 zł”. 

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278)." 
 inf. własna 


/BM REFLEX, 5-02-2020/ Wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych ustalona na lata 2021-2024

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z art. 9 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527), wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2021-2024 wynosi: 
 8,7 proc. - na rok 2021 
8,8 proc. - na rok 2022 
8,9 proc. - na rok 2023 
9,1 proc. - na rok 2024.


/BM REFLEX, 3-12-2019/  Stawki akcyzy na rok 2020

 W Monitorze Polskim z z 19 listopada 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (Monitor Polski rok 2019 poz. 1107). Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


/BM REFLEX, 27-11-2019/ Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych   

Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

/BM REFLEX, 18-11-2019/  Ogłoszono stawki opłaty paliwowej na 2020 rok .

W przyszłym roku będą obowiązywały wyższe stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz - wynika z obwieszczenia ministra infrastruktury, opublikowanego w Monitorze Polskim. 

Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 zł z 133,21 zł obowiązujących w tym roku. Opłata za 1000 l olejów napędowych i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wzrośnie do 306,34 zł z 297,61 zł obowiązujących w tym roku, a opłata za 1000 kg gazów wzrośnie do 170,55 zł z 164,61 zł.