Aktualności prawne w branży paliwowej / na rynku paliw ciekłych

/REFLEX, 9.09.2023/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie zostało opublikowane w dzienniku ustaw poz. 1707. Rozporządzenie wchodzi w życie 9 września 2023 r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282), które zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

/REFLEX, 15.07.2022/ Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Dz. U. poz. 1488 - Ustawa dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej oraz ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – przedłużając okres stosowania tzw. „tarczy antyinflacyjnej” do dnia 31 października 2022 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie. 


Systemem SENT został objęty przewóz towarów z pozycji: CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy. Zgłoszeniu podlegają przesyłki o masie powyżej 500 kg.

/BM REFLEX, 27.01.2022/ Niższy VAT na paliwa. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana 26 stycznia 2022 r.

Ustawa wprowadza również stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 % dla: 
- benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, 
- olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, 
- biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN, 
- przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych. 

Ustawa przewiduje ponadto, iż w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów objętych obniżonymi stawkami podatku od towarów i usług jest zobowiązany do zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów, informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług w powyższym okresie.  
Analogicznie sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, jest zobowiązany do przekazywania nabywcy towarów informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług w powyższym okresie. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 


Ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe (art. 1); czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw (art. 2).

Zmiana proponowana w ustawie akcyzowej spowoduje obniżenie stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.  

/BM REFLEX, 9.09.2020/ Aktualizacja pakietów informacyjnych dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji Paliwa ciekłe opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących oraz zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, magazynowaniem, przeładunkiem, obrotem oraz z przywozem paliw ciekłych. W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmian koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania, a także nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.


/BM REFLEX, 27-04-2020/ Rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. dla paliw ciekłych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w zakresie prężności par, destylacji oraz indeksu lotności, dopuszcza się stosowanie wymagań jakościowych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia dla okresu przejściowego.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.
/BM REFLEX, 1-04-2020/ Sent opałowy od 1 września!
W dniu 31 marca 2020 r. Sejm RP przyjął tzw. tarczę antykryzysową, w skład której wchodzi m.in. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 W art. 60 tej ustawy przewidziano przedłużenie możliwości stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie akcyzy oraz tzw. ustawy SENT w odniesieniu do paliw opałowych do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 Oznacza to przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania przepisów dot. tzw. SENT OPAŁOWEGO – zmiana art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1556). Tym samym obligatoryjnie nowe zasady SENT i akcyzy wobec paliw opałowych miałyby być stosowane od 1 września 2020 r. r. (a nie jak dotychczas zapowiadano do 1 kwietnia 2020 r.).


/BM REFLEX, 27-02-2020/ Od marca opłata paliwowa w górę! 
Zgodnie z mieniające obwieszczeniem w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 od 1 marca 2020 r. wzrosną stawki opłaty paliwowej na paliwa.  (Dz. U. 2020 poz 211)

 "Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-szu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) ogłasza się, co następuje: W obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: 
 1) w pkt 1 wyrazy „138,49 zł ” zastępuje się wyrazami „155,49 zł”; 
 2) w pkt 2 wyrazy „306,34 zł” zastępuje się wyrazami „323,34 zł”; 
 3) w pkt 3 wyrazy „170,55 zł” zastępuje się wyrazami „187,55 zł”. 

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278)." 
 inf. własna 


/BM REFLEX, 5-02-2020/ Wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych ustalona na lata 2021-2024

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z art. 9 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527), wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2021-2024 wynosi: 
 8,7 proc. - na rok 2021 
8,8 proc. - na rok 2022 
8,9 proc. - na rok 2023 
9,1 proc. - na rok 2024.


/BM REFLEX, 3-12-2019/  Stawki akcyzy na rok 2020

 W Monitorze Polskim z z 19 listopada 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (Monitor Polski rok 2019 poz. 1107). Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


/BM REFLEX, 27-11-2019/ Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych   

Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

/BM REFLEX, 18-11-2019/  Ogłoszono stawki opłaty paliwowej na 2020 rok .

W przyszłym roku będą obowiązywały wyższe stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz - wynika z obwieszczenia ministra infrastruktury, opublikowanego w Monitorze Polskim. 

Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 zł z 133,21 zł obowiązujących w tym roku. Opłata za 1000 l olejów napędowych i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wzrośnie do 306,34 zł z 297,61 zł obowiązujących w tym roku, a opłata za 1000 kg gazów wzrośnie do 170,55 zł z 164,61 zł.