pl

Aktualności

Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych

BM REFLEX, 27-11-2019
Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmiany definicji paliw ciekłych oraz treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), w następstwie czego obowiązujące rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039) utraci moc z dniem 1 grudnia 2019 r. 

Zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu obejmują: 

- wyłączenie z obowiązku koncesyjnego alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych o kodzie 2207 20 00 przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe; 
- poszerzenie grupy produktów w zakresie koncesjonowania: półprodukt rafineryjny 2707 50 00 (z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe), gaz płynny LPG 2901 10 00, ciężkie oleje opałowe 2707 99 19, 2707 99 91 2707 99 99; 
poszerzenie grupy produktów w zakresie wpisu do rejestru podmiotów przywożących: półprodukt rafineryjny 2707 50 00, smary 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 80. 

Główną przesłanką wprowadzonych zmian jest ograniczenie możliwości prowadzenia nielegalnego obrotu paliwami. 

W przypadku kodu CN 2707 99 99 należy wskazać, że tym kodem oznaczany jest także produkt, który powstaje w wyniku procesu recyklingu np. opon samochodowych. W takiej sytuacji, o powstaniu obowiązku koncesyjnego w zakresie produkcji paliw decyduje ocena procesu produkcji paliwa pod kątem spełnienia definicji wytwarzania paliwa ciekłego zawartej w art. 3 pkt 45 pkt b ustawy – Prawo energetyczne. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. 

W zakresie produktów, które w świetle poprzednio obowiązującego rozporządzenia nie były objęte koncesjonowaniem lub wpisem do rejestru podmiotów przywożących, przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. celem zapewnienia adresatom regulacji odpowiedniego czasu na dostosowanie się do nowego stanu prawnego.

źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych