pl

Aktualności

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 maja 2022 r.

REFLEX, 27.05.2022
Prezydent podpisał Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974), ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. poz. 613), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143), ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145), ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761), ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 171), ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).

Zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji polegają m.in. na: 
(1) ujednoliceniu opodatkowania VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO; 
(2) uregulowania zasad dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała; przypadku wywozu lub tranzytu takiego sprzętu na terytorium Ukrainy wystarczające jest zgłoszenie tego faktu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki; 
(3) przedłużeniu obowiązywania przepisów epizodycznych statuujących zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także przepisów epizodycznych, które przewidują obniżenie stawek akcyzy z kwoty 232 zł/1000 litrów do kwoty 97 zł/1000 litrów dla wskazanych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych; 
4) przedłużeniu obowiązywania wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej określonych: benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem: 
a) zmian w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 18 maja 2022 r.; 
b) zmian w ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a także związanych z nimi przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 


Ustawa opublikowana w Dz. U. poz 1137. 

źródło: Prezydent