Aktualności

URE: Informacja dla uczestników rynku paliw ciekłych

REFLEX, 4.12.2023
Informacja Nr 67 / 2023 dla uczestników rynku paliw ciekłych w sprawie wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie określające wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

 W dniu 10 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 2455, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie weszło w życie 25 listopada 2023 r. 

Wprowadzone zmiany dotyczą: 
a) włączenia do kategorii benzyn silnikowych, objętych obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwa ciekłego o kodzie CN 3824 99 92 w zakresie alkoholu etylowego w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10%(v/v) z wyłączeniem alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe, 

b) włączenia do kategorii benzyn silnikowych, objętych obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, paliwa ciekłego o kodzie CN 3824 99 92 w zakresie alkoholu etylowego w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10%(v/v), 

c) wyłączenia z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą, oraz obowiązku uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, paliw ciekłych stanowiących biopaliwa ciekłe będące dodatkami do paliw ciekłych oraz biopaliwa ciekłe przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe. 

W pozostałym zakresie obowiązek koncesyjny oraz obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, nie ulegają zmianie. W szczególności obowiązek koncesyjny w dalszym ciągu obejmuje m. in. paliwo ciekłe stanowiące benzynę silnikową o kodzie CN 2207 20 00 z wyłączeniem alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W przypadku, w którym wyszczególnione zmiany skutkują powstaniem obowiązku uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji albo powstaniem obowiązku wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, wówczas, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę w wykazie, należy złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji albo wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących, stosownie do rodzaju powstałego obowiązku. 

Powyższe oznacza zarazem, iż wejście w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r., nie wywołuje obowiązku złożenia wniosku o zmianę posiadanej koncesji w zakresie benzyn silnikowych, jeżeli koncesjonariusz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przeładunku, przesyłania, dystrybucji lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, ww. specjalistycznym paliwem ciekłym o kodzie CN 3824 99 92. Nie wywołuje także obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów przywożących w zakresie benzyn silnikowych, jeżeli podmiot przywożący nie dokonuje i nie zamierza dokonywać przywozu tego paliwa z zagranicy.

źródło: URE