Aktualności

Prezes URE zatwierdził pierwszą Instrukcję ruchu i eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu

REFLEX, 26.10.2023
25 października 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego zlokalizowanej w Świnoujściu operatora systemu skraplania GAZ-SYSTEM. To pierwsza taka instrukcja dla Terminalu LNG zatwierdzona przez Prezesa URE. 

Obowiązek opracowania instrukcji dla instalacji skroplonego gazu ziemnego został wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 3 lipca 2021 r.[1] Operator systemu skraplania miał dziewięć miesięcy od momentu wejścia w życie nowych przepisów na przedłożenie projektu instrukcji Prezesowi URE do zatwierdzenia. Wniosek o zatwierdzenie Instrukcji GAZ-SYSTEM złożył 1 kwietnia 2022 r. 

W trakcie postępowania, analizując projekt dokumentu oraz zgłoszone do niego w toku konsultacji publicznych uwagi, Prezes URE wielokrotnie wzywał Spółkę do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenia korekt i uzupełnień w treści Instrukcji. Wezwania miały na celu dostosowanie Instrukcji do wymogów wynikających z przepisów prawa z jednoczesnym uwzględnieniem uwag pochodzących od użytkowników systemu.

Instrukcja dla instalacji skroplonego gazu ziemnego określa szczegółowe warunki korzystania z niej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji oraz planowania rozbudowy tej instalacji[2]. Instrukcja w szczególności określa:

-procedury zawierania umowy o świadczenie usług regazyfikacji;
-mechanizmy udostępniania i alokacji zdolności instalacji skroplonego gazu ziemnego;
-zasady dostarczania, odbioru i składowania ładunków skroplonego gazu ziemnego; 
-zasady świadczenia usług załadunku lub przeładunku skroplonego gazu ziemnego z wykorzystaniem terminalu; 
-zasady wyznaczania długości okresów, w których ładunki określonej wielkości będą podlegały regazyfikacji; 
-zarządzanie ograniczeniami systemowymi; postępowanie w przypadku awarii;
-kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji skroplonego gazu ziemnego; 
-współpracę operatora systemu skraplania gazu ziemnego z operatorami innych systemów gazowych; 
-przekazywanie informacji między operatorami systemów oraz między operatorem systemu skraplania gazu ziemnego a użytkownikami tego systemu; 
-parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi użytkowników tego systemu. 

Instrukcja jest dostępna Biuletynie Informacji Publicznej URE oraz na stronie internetowej operatora. 

 [1] Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093).

 [2] Zgodnie z art. 9g ust. 3b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

źródło: URE