pl

Aktualności

Rynek paliw ciekłych - od 8 września 2020 zmiany dotyczące koncesjonowania

BM  REFLEX, 07.09.2020
W dniu 24 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1431 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 8 września 2020 r.

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie oznaczenia niektórych kodów CN, co związane jest z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym nr L280 Unii Europejskiej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Powyższe rozporządzenie wykonawcze wprowadziło do stosowania od dnia 1 stycznia 2020 r. aktualizację niektórych kodów CN, wymienionych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wykazu paliw ciekłych. 

Powyższe dotyczy zmiany następujących pozycji CN:


Ponadto w § 1 pkt 2 w zakresie gazu płynnego LPG wprowadzono dla kodu CN 2901 10 00 wyłączenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe. 

Wobec powyższego, przypominam, iż przepisy art. 32 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne zobowiązują podmioty wykonujące działalność polegającą na: wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą a także podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych, do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis lub o zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wykazu paliw ciekłych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne. 

Zatem stosowne wnioski powinny zostać złożone przez zobowiązane podmioty do dnia 8 października 2020 r. 
Podkreślić również należy, że omawiana zmiana jest neutralna wobec przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy wykorzystaniu stacji paliw oraz środków transportu paliw ciekłych w zakresie standardowych paliw ciekłych czyli benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazu płynnego LPG. Zmiana ta jest również neutralna wobec przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie standardowych lekkich olejów opałowych. 

Złożenie wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji w ww. zakresie wymaga wniesienia stosownej opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In justo odio, euismod ac risus sit amet, rhoncus molestie diam. Suspendisse potenti. Integer nec interdum libero, vel rhoncus nibh. Vestibulum eu venenatis ex, sit amet aliquam ipsum. Mauris nec ligula nec lacus consectetur euismod. Phasellus molestie aliquet mattis.