pl

Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

BM REFLEX, 23.03.2020
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej wydane na podstawie art. 3 ust 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - określa szczegółowy wykaz surowców i produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych (obowiązkowych i agencyjnych), a także określa surowce i paliwa, w których tworzy się zapasy interwencyjne oraz wykaz paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej. Surowce oraz produkty naftowe oznaczone są kodami CN wynikającymi z obowiązującej klasyfikacji Nomenklatury Scalonej.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z następujących powodów: 

1) konieczności dostosowania wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych do zmian wprowadzonych w Nomenklaturze Scalonej, Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 22 października 2019 r zmieniającym załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE L 280 z 31.10.2019, str. 1), które weszło w życie od 1 stycznia 2020 r. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach; 

2) zmiany definicji paliw w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach w zakresie ich dostosowania do nowego brzmienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (dalej: „rozporządzenie w sprawie statystyki energii”), które zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. Urz. UE. L 292, str. 3). Przedmiotowy projekt rozporządzenia dostosowuje zatem nazwy poszczególnych grup paliw ciekłych do nowej definicji paliw ciekłych zawartej już w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 1517). 

3) zmiany parametrów surowcowych oraz technologicznych procesów produkcji paliw oraz zmian paliw przywożonych do Polski skutkujących identyfikacją produktów naftowych w systemie zapasów interwencyjnych pod nowymi kodami CN dotychczas niewymienionymi w obowiązującym rozporządzeniu.   

źródło: RCL