pl

Aktualności

Niższy VAT na paliwa. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana 26 stycznia 2022 r.

BM REFLEX, 27.01.2022
Celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary jako element przeciwdziałania inflacji. W związku z tym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

Ustawa wprowadza stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla: 
- towarów spożywczych wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, 
- środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych, 
- nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, 
- ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, 
- gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00). 

Powyższych przepisów nie stosuje się do importu towarów, o których mowa w art. 138i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 150 euro.

Ustawa wprowadza ponadto stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5 % dla: 
- energii elektrycznej, 
- energii cieplnej. 

Ustawa wprowadza również stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 % dla: 
- benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, 
- olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, 
- biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN, 
- przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych. 

Ustawa przewiduje ponadto, iż w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów objętych obniżonymi stawkami podatku od towarów i usług jest zobowiązany do zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów, informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług w powyższym okresie. Analogicznie sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, jest zobowiązany do przekazywania nabywcy towarów informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług w powyższym okresie. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.  


źródło: www.prezydent.pl, informacja  własna