Aktualnie znajdujesz się: Strona główna | Akty prawne - aktualności

Kategorie

Partnerzy

Akty prawne - aktualności

Ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 13:23:27

/BM REFLEX, 11-07-2018/ Split payment. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( split payment)

Druk nr 3602 dostepny na stronie Sejmu RP


/BM REFLEX, 10-01-2018/ Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. 2018 poz. 62. Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)

Dz. U. 2018 poz. 62 

/BM REFLEX, 2-01-2018/ 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r


/BM REFLEX, 2-01-2018/ 28 grudnia 2017 Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych STIR). Została opublikowana 29 grudnia 2017 r. w Dz. U. poz. 2491.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 13 pkt 18–20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2) art. 1, art. 2, art. 4 pkt 3 w zakresie przepisów art. 119zg pkt 2, art. 119zv–119zze i art. 119zzh § 2 oraz pkt 9 w zakresie
art. 305q, art. 5 pkt 1, art. 7, art. 11 pkt 3, art. 12 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie po upływie
4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

/BM REFLEX, 2-01-2018/ Prezydent podpisał 20 grudnia 2017 roku ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). 


/BM REFLEX, 19-12-2017/ Od nowego roku będą obowiązywały nastepujące akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2285 

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw / Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2290 
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018 / Monitor Polski rok 2017 poz. 1044 
 
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018 / Monitor Polski rok 2017 poz. 1078 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. / Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2338 
 
/BM REFLEX, 12-12-2017/  Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji dotyczącej wykorzystania biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz regulacji odkreślającej minimalny poziom biokomponentów w paliwach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa opublikowana w dzienniku Ustaw 11 grudnia 2017 poz. 2290
 

/BM REFLEX, 11-12-2017/ Senat podczas 51. posiedzenia wprowadził  10 poprawkek do  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Przesunięto m.in. termin wejścia w życie ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 r. Nowelizacja wprowadza mechanizm podzielonej płatności, mający uszczelnić system podatku od towarów i usług, ograniczając jego wyłudzenia z użyciem tzw. znikających podatników, zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, większą pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji, a także zapobiegać unikaniu płacenia podatku. Wprowadzone rozwiązanie zmienia technologię w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w 2 strumieniach finansowych: w strumieniu netto i w strumieniu VAT. Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, a VAT będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza jednak system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego.

/BM REFLEX, 11-12-2017/ Senat podczas 51. posiedzenia przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowela przewiduje m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w ciągu roku w transporcie, zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW, co powinno zagwarantować stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów.


/BM REFLEX, 31-05-2017/ Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji  projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów z dnia 26 maja 2017. 

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania (kontroli) przewozu towarów wskazanych w ustawie. Aby ten cel osiągnąć wskazane jest, by przewóz niektórych towarów był nie tylko rejestrowany, ale również nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Termin na wniesienie ewentualnych uwag jest wyznaczony na 2 czerwca 2017 roku. 

Publikujemy treść ustawy i uzasadnienia

Projekt ustawy zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

/BM REFLEX, 18-04-2017/ 14 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw poz. 787 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń do pobrania 
Data ogłoszenia:  2017-04-14  

Nazwa dziennika:  Dziennik Ustaw  
Rok:  2017  
Pozycja:  787  
 

Pozostałe rozporządzenia do ustawy: 

Data ogłoszenia: 2017-04-13 
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw 
Rok: 2017 
Pozycja: 780 
 /BM REFLEX, 6-03-2017/ W piątek Senat wprowadził 11 poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, powstałej na bazie projektu rządowego. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o ich przewozie.

Monitorowanie umożliwi rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu tych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Poprawki Senatu mają głównie charakter  legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z nich umożliwia odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub interesem „podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika”. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r. /źródło: Senat/

/BM REFLEX, 3-03-2017/ Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń jest aktem wykonawczym do art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (ustawa nieopublikowana), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania
zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych;
2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających
i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru;
3) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie
w przypadku niedostępności rejestru;
4) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami. - czytamy w uzasadnieniu do projektu. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń


/BM REFLEX, 13-02-2017/ Sejm uchwalił na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Przyjeta przez Sejm ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu na najbliższym posiedzeniu w dniach 21-22 lutego. Ustawa przewiduje, że systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego.

źródło: www.sejm.gov.pl        

/BM REFLEX, 27-01-2017/ 25 stycznia 2017 do Sejmu wpłynął Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. (druk nr 1244). 26 stycznia 2017 projekt został skierowany do I czytania w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

do pobrania         

/BM REFLEX, 25-01-2016/ Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Przewidziano monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, czyli towarów często będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym, a w efekcie powodujących znaczne uszczuplenia podatkowe.

Zaproponowano regulacje, które uszczelnią system podatkowy i przede wszystkim pomogą ujawnić przedsiębiorców wyłudzających i unikających płacenia VAT, przy zapewnieniu ochrony rzetelnym podatnikom, a także przyczynią się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. Uszczelnienie systemu podatkowego, a zwłaszcza ograniczenie wyłudzeń podatku VAT premier Beata Szydło zapowiadała w exposé.

Nowa ustawa jest kolejnym narzędziem walki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet paliwowy, który wszedł w życie w sierpniu 2016 r. i ma zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi.

Nowe rozwiązania spowodują wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. W latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego.

Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy uwzględniają doświadczenia  Niemiec, Węgier i Portugalii związane z rejestrowaniem i monitorowaniem przewozu „towarów wrażliwych”. W Polsce system monitorowania przewozu towarów będzie obejmował gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych oraz kontrolę obowiązków wynikających z ustawy.

Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

W projekcie ustawy wskazano podmioty zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy, ze względu na zadania jakie wykonują i umowy międzynarodowe. Będą to np. polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw NATO oraz siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju.

Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze będą gromadzone dane: zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach oraz dotyczące przeprowadzonych kontroli przewozu towarów.

W projekcie ustawy szczegółowo określono obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów – podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika. 

Na przykład wskazano, że podmiot wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Podmiot wysyłający, uzyskany numer referencyjny będzie musiał przekazać przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu.

Ponadto, przewoźnik korzystając z komputera, będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby) oraz swój NIP (albo numer za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu, planowaną datę jego zakończenia, numer zezwolenia, zaświadczenia albo licencji (jeśli są wymagane), dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu, a także numer dokumentu przewozowego.

Numer referencyjny (unikatowy identyfikator nadawany dla zgłoszenia) będzie istotnym elementem systemu monitorowania drogowego przewozu towarów:  przewoźnika zobowiązano – przed rozpoczęciem przewozu – do przekazania kierującemu numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących.  Kierujący w momencie rozpoczęcia przewozu ma posiadać numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące – jeśli ich nie otrzyma musi odmówić przewozu towaru. Numer referencyjny będzie ważny 10 dni od dnia jego nadania. Będzie można go przekazywać sms-em, e-mailem lub w formie wydruku. W przypadku kontroli numer referencyjny posłuży do identyfikacji przewozu w rejestrze.

Projekt ustawy na podmioty: wysyłający i odbierający ładunek oraz przewoźnika nakłada obowiązek aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu, w takim zakresie w jakim byli oni zobowiązani do ich podawania. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia będzie następować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Zgodnie z projektem ustawy, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze

Służby Celno-Skarbowej,  Policji  i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo, szef Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego – będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

Kontrola przewozu towarów ma polegać na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków: dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia; zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; posiadania numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących. Zasadniczo kontrolę przewozu towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponadto, jeżeli w trakcie kontroli przewozu zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem – na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego konieczności pobrania próbki lub nałożenia zamknięć urzędowych będzie mógł on wezwać do dokonania tych czynności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Wskazano też, że jeżeli w trakcie kontroli przewozu towarów zostanie ujawnione niedokonanie zgłoszenia albo nie zostanie przedstawiony przez kierującego numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące – to środek transportu lub towar może zostać zatrzymany.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Mają one charakter dyscyplinujący i prewencyjny.

Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 000 zł. Ponadto, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą pieniężną 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

 zródło: www.premier.gov.pl /BM REFLEX, 31-12-2016/ Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność określoną zakresem  art. 16 ust. 1 oraz art. 16a ust. 1 ustawy zmieniającej, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z wymogami ustawy zmieniającej wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

Z uwagi na pojawiające się pytania ze strony przedsiębiorców dotyczące sposobu realizacji powyższego obowiązku, Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

  • Wniosek należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w postępowaniu wszczętym na wniosek z art. 16 ust. 1 lub art. 16a ustawy zmieniającej mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie we wcześniejszych postępowaniach administracyjnych, o ile zachowały swoją aktualność (ważność). Aby można przyjąć kompletność wniosku zasadnym jest, aby przedsiębiorca wskazał i wymienił dokumenty, których nie załącza, a w których posiadaniu jest już Urząd.
  • Termin do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy zmieniającej, pozostawiony uznaniu Prezesa URE, zostanie wyznaczony tak, aby był realny i możliwy do zrealizowania w danych okolicznościach.
  • Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej, URE uwzględni wpisany w ustawę zmieniającą skutek jego niedotrzymania przez przedsiębiorców, tj. wygaśnięcie koncesji (z mocy prawa) z upływem ostatniego dnia terminu do uzupełnienia wniosku.

Urząd dołoży zatem starań, aby terminy były wyznaczane w granicach możliwych do realizacji, tak szeroko nałożonego przez ustawodawcę na przedsiębiorców, obowiązku.

Ustawa zmieniająca, będąca elementem Pakietu Paliwowego, weszła w życie 2 września 2016 r. - zatem regulacje w niej zawarte są obowiązujące i znane przedsiębiorcom od tego czasu. 

źródło: URE


/BM REFLEX, 27-12-2016/ Pakiet Paliwowy, na który składają się: Ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052 i 1165), Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986), Ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1986). wprowadza szereg zmian w obszarze zasad udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych. Nadrzędnym celem Pakietu Paliwowego jest walka z szarą strefą na tym rynku. Jednakże ustawodawca w wielu przypadkach nie przewidział okresów przejściowych, co wpływa na tryb wprowadzania poszczególnych przepisów w życie.

Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie definicji paliw ciekłych  - art. 3 pkt 3b ustawy - Prawo energetyczne (dalej uPe) oraz określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (art. 32 ust. 6 uPe).

Rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących weszło w życie 16 grudnia 2016 r. Tekst rozporządzenia dostępny tutaj.

Rozporządzenie to oznacza dla podmiotów sektora paliw ciekłych, w szczególności:

  • od 16 grudnia 2016 r. ponownie będzie możliwe wszczynanie postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe, które zostało wstrzymane na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 22 lipca 2016 r.,
  • w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność wymienioną w rozporządzeniu, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.). Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne - art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN) oraz konkretnych elementów infrastruktury paliw ciekłych czyli zakres taki dokumentacji, jak w przypadku wniosków o udzielenie koncesji lub zmianę terminu obowiązywania, co reguluje ww. ustawa.
WAŻNE: W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji w terminie do 16 stycznia 2017 r. albo nieuzupełnienia go w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia lub uzupełnienia wniosku (art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.)

 

  • w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty prowadzące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wymienioną w nim działalność, które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. oraz rozporządzenia, są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji (art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.).
  • w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorcy zagraniczni, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z 22 lipca 2016 r. wykonywali działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w celu dostosowania działalności do warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 uPe.

Więcej informacji dotyczących obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe.

Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe, dostępne tutaj.

źródło: URE


/BM REFLEX, 19-12-2016/ 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe. Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe (dostępne tutaj).

W Komunikacie Prezesa URE nr 68/2016 w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących znalazły się natomiast informacje dotyczące podmiotów przywożących, w tym obowiązku uzyskania wpisu do rejestru takich podmiotów. Pakiet informacyjny dotyczący podmiotów przywożących wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów przywożących dostępny jest tutaj.
 

BM REFLEX, 25-11-2016/ 1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki wykonywania działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz uzyskania i posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót paliwami ciekłymi (także z zagranicą). Wynika to z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 oraz 1165) oraz ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165). Najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie głębokiej aktualizacji pakietów informacyjnych dotyczących koncesjonowania paliw ciekłych. Zakończenie tych prac i publikacja zaktualizowanych pakietów informacyjnych nastąpi po ogłoszeniu przez Ministra Energii przepisów wykonawczych wprowadzanych w ramach ww. nowelizacji, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma rozporządzenie Ministra Energii określające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, zgodnie z nowo wprowadzonym art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.

Przypominamy, że zgodnie z art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, dodanym ustawą z 22 lipca 2016 r., przedsiębiorstwo energetyczne (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 12 jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi) zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 5 dystrybucja jest to rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów z wyłączeniem sprzedaży tych paliw), prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz, zawierający dane usługobiorców określone w art. 4ba ust. 2, ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca oraz udostępniany zgodnie z ust. 3 tego przepisu.

Zgodnie natomiast z art. 30 ustawy z 22 lipca 2016 r., pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, tj. październik 2016 r. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 4ba ust. 4, przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, przy czym realizację tego obowiązku sprawozdawczego rozpoczną za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 (rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii określające wzór sprawozdania).

Przypominamy także, że ustawa z 22 lipca 2016 r. w art. 23 ust. 1 zobowiązała podmioty posiadające przed dniem wejścia w życie tej ustawy koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) wyłącznie w zakresie gazu płynnego LPG, dla których przed dniem wejścia w życie tej ustawy niewymagane było złożenie zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy - Prawo energetyczne, do złożenia tego zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do 2 grudnia 2016 r.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej równocześnie w zakresie WPC i w zakresie OPZ, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł stanowiącego zabezpieczenie z tytułu każdego rodzaju działalności. Oznacza to, że w przypadku takich podmiotów, wymagane jest złożenie odrębnych zabezpieczeń majątkowych, w łącznej wysokości 20 000 000 zł.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 22 lipca 2016 r., od dnia wejścia w życie tej ustawy organem właściwym w zakresie m.in. przyjęcia zabezpieczenia majątkowego jest naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na aktualną siedzibę przedsiębiorstwa energetycznego.

Niezłożenie takiego zabezpieczenia we wskazanym powyżej terminie skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 23 ust. 2).

REKLAMA

Hurtowe ceny paliw Kalkulator ceny paliwa Pobierz wersję próbną Miejsce na Twoją reklamę

Notowania walut

Reflex należy do

Zapisz się do newslettera!

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia